Школьная
Энциклопедия
Русские сочинения
Белорусские сочинения
Блог
Сачыненне на тэму

Вобраз Мiкиты, вобраз Зноска, вобраз Янкі Здольніка ў творы "Тутэйшыя"

Па твору пісьменніка Янка Купала
01-02-2020

Вобраз Мікіты Зноска у творы "Тутэйшыя"

   Творчая дзейнасць Я. Купалы была няпростай на пачатку аднаўленчага перыяду. Сведчаннем гэтага з’яўляецца п’еса «Тутэйшыя» (1922). Падзеі ў ёй разгортваюцца ў складаны для беларускага народа час — 1918— 1920 гг., калі адна акупацыя змяняецца другой. Цэнтральнай фігурай у творы з’яўляецца Мікіта Зносак, які пры царызме быў калежскім рэгістратарам — ніжэйшым паводле рангу чыноўнікам. Гэты недалёкі чалавек быў задаволены сваёй ранейшай пасадай і ў новых умовах імкнецца зрабіць усё магчымае для вяртання старых парадкаў. Ён марыць стаць асэсарам і перакананы ў тым, што ўсе нягоды і беды ад рэвалюцыі.

   Упершыню сустракаемся з Мікітам перад прыходам нямецкіх акупантаў. Прыстасоўваючыся да новага ладу, ён пачынае гандляваць маркамі. Але немцы адступілі, і Зносак ужо выступае на мітынгах. «Перабудоўваецца» ён і ў сувязі з белапольскай акупацыяй. Нават імя сваё і прозвішча перайначвае на польскі лад, становіцца Іікіціушам Знасілоўскім. Калі белапалякі ўцякалі, яму не дасталося «пшэпусткі», і, застаўшыся ў Мінску, герой падаецца ў беларусы.

   У вобразе галоўнага персанажа Я. Купала ўвасобіў тып нацыянальнага нігіліста, здрадніка. Сапраўднае сваё аблічча Мікіта Зносак выяўляе ў час гутарак з настаўнікам Янкам Здольнікам, якога ён з пагардай называе «панам дырэктарам беларускай басоты». Зносак адмаўляе ўсё беларускае, калі гаворыць пра «адзіны непа-дзельны рускі язык», які б ён «завёў ад Азіі да Аўстраліі, ад Афрыкі да Амэрыкі і ад Смаленску да Берліну».

   У п’есе Я. Купала з’едліва і іранічна выкрывае не толькі Зноска, але і іншых «тутэйшых», тых, хто даўно здрадзіў інтарэсам беларускага народа. Гэта два вучо-ныя-беларусы — Усходні і Заходні. Яны з’яўляюцца ў п’есе тройчы, у час крутых паваротаў гісторыі, змены ўлады, каб задаць беларускаму настаўніку пытанні, звя-заныя з нацыянальнымі праблемамі. Адказы Янкі Здоль-ніка кожны вучоны перакручвае па-свойму, адзін дру­гому яны даказваюць аб прыналежнасці тэрыторыі Беларусі або да Расіі, або да Польшчы. Такім чынам, гэтыя псеўдавучоныя падмяняюць гісторыю беларускага народа, скажаючы яе сапраўдны змест.

Вобраз народу - Янка Здольнік, Алена

   Адмоўным персанажам проціпастаўляюцца ў п’есе вобразы, якія прадстаўляюць беларускі народ,— Янка Здольнік, яго вучаніца і паслядоўніца, пазней жонка Алена, яе бацька Гарошка. Кожны з іх разумев па-свой­му падзеі, якія адбываюцца, і шукае сваё месца ў скла-даных абставінах часу. Гэтыя вобразы раскрываюць некаторыя рысы беларускага нацыянальнага характеру: працавітасць, сумленнасць, шчырасць, мужнасць. Станоўчыя імкненні беларускага народа ўвасабляе Янка Здольнік. Гэта чалавек перадавых поглядаў, з цвёрдымі жыццёвымі прынцыпамі, які адмаўляе старыя парадкі і хоча далучыцца да грамадскай работы. Аднак у творы Здольнік — не палітычны дзеяч, а хутчэй рамантычна настроены ідэаліст, поле дзейнасці якога нешырокае.

   П’еса «Тутэйшыя», скіраваная супраць «тутэйшаства», супраць нацыянальнага нігілізму, узнімае важныя, актуальныя грамадска-палітычныя праблемы як 20-х гг., так і нашага часу.Падобныя сачыненні
24-08-2020
    Змест строны: Праца Янкі Купалы ў Нашай ніве і яго жыццё ў Вільні Вобразы Радзімы, мужыка і зямлі ў зборніку Купалы "Шляхам жыцця" Аналіз любві Купалы да роднай зямлі Праца Янкі Купалы ў Нашай ніве і яго жыццё ў Вільні     У 1912 г. Я. Купала пакідае Пецярбург і вяртаецца ў Вільню, дзе працуе ў рэдакцыі «Нашай нівы». Паэт прымае актыўны ўдзел у грамадскім і культурным жыцці Вільні ...
24-08-2020
    Змест строны: Аналіз верша Янкі Купалы - "Лета" Перажыванні паэта Пейзажная лірыка Купалы ў вершах «Явар і каліна», «Дзве таполі», «Жніво», «Адцвітанне» Аналіз верша Янкі Купалы - "Лета"     Лірыка Я. Купалы прасякнута любоўю да сваёй зямлі, захапленнем яе прыгажосцю. У вершы «Лета» паэт стварае цудоўны малюнак беларускай прыроды: Лета ты, лета прыгожа-квяцістае, Колькі ты ўносіш а...
24-08-2020
    Змест строны: Вобраз беларусаў у вершы "Мужык" Вобраз беларуса у вершы "Мужык" Паэтычны дэбют паэта — верш «Мужык», надрукаваны ў 1905 г. у газеце «Северо-Западный край». Верш «стрэліў як пярун сярод яснага дня», абвяшчаючы моц і сілу народа, увасобленую ў вобразе мужыка. Купала паказвае беларуса, які працуе, «як той вол рабочы», лечыцца без доктара і «свята рэдка калі» знае, не ўмее ні чытаць, н...
24-08-2020
    Змест строны: Кароткі змест твора "Тутэйшыя" Вобраз Мікіты з п’есы Янкі Купалы "Тутэйшыя" Кароткі змест твора "Тутэйшыя"    Творчая дзейнасць Я. Купалы была няпростай на пачатку аднаўленчага перыяду. Сведчаннем гэтага з’яўляецца п’еса «Тутэйшыя» (1922). Падзеі ў ёй разгортваюцца ў складаны для беларускага народа час — 1918— 1920 гг., калі адна акупацыя змяняецца другой. Цэнтральнай...
24-08-2020
    Змест строны: Аналіз верша Купалы - "Беларускім партызанам" Вобраз народу ў творы "Зноў будзем шчасце мець і волю" Калі памёр Янка Купала? Аналіз верша Купалы - "Беларускім партызанам"     У гады Вялікай Айчыннай вайны Я. Купала жыў і працаваў недалёка ад Казані. Асаблівай папулярнасцю ў народзе карыстаўся яго верш ваеннай пары «Беларускім партызанам». У ім аўтар пасылаў праклён Гі...
24-08-2020
    Змест строны: Калі быў надрукаваны зборнік Купалы "Жалейка"? Аналіз верша Янкі Купалы "Там" З якой мэтай быў напісаны зборнік "Жалейка" Сачыненне па творы Янкі Купалы "А хто там ідзе?" Вобраз будучыні ў вершы Купалы "Чаго нам трэба" Калі быў надрукаваны зборнік Купалы "Жалейка"?     У 1908 г. выходзіць з друку першы паэтычны зборнік Я. Купалы «Жалейка», вершы якога ствараліся на са...
24-08-2020
    Змест строны: Якім павніне быць паэт на думку Купалы Вобразы паэзіі ў вершах «З кутка жаданняў», «З маіх песень», «Не кляніце мяне» Аналіз твора Купалы "Мая навука" Якім павніне быць паэт на думку Купалы     Значнае месца ў творчасці Я. Купалы займае тэма паэта і паэзіі. Паэт, на думку Я. Купалы, павінен быць выразнікам дум і спадзяванняў народа, змагаром за яго лепшае будучае. У а...
01-02-2020
       Цікавым творам з’яўляецца паэма-біяграфія «Тара­сова доля», напісаная Я. Купалам з нагоды 125-годцзя з дня нараджэння Т. Шаўчэнкі. У паэме ўкраінскі пясняр п.аўстае як бясстрашны абаронца народных інтарэсаў, *:агутны ўладар чароўнай песні. Расказваючы пра жыццё і творчасць украінскага паэта і мастака, Я. Купала звяз-вае яго лёс з Беларуссю, праз якую ён праходзіў з Вільні. Паэт ...
01-02-2020
    Змест строны: Кароткая біяграфія Янкі Купалы Тэма і ідэя драмы "Раскіданае гняздо" Гісторыя стварэння драмы "Раскіданае гняздо" Час, калі адбываюцца дзеяніі у "Раскіданным гняздзе" Асноўны герой - селянін, вобраз Сымона Вобраз Зосі ў творы "Раскіданае гняздо" Вобраз Данілы ў творы "Раскіданае гняздо" Кароткая біяграфія Янкі Купалы    Янка Купала - народны паэт Беларусі, выдатны май...
01-02-2020
    Змест строны: Знешні выгляд Бандароўны Характар і паводзіны Бандароўны Аналіз твора "Бандароўна"    Сёння даволі часта пішуць пра жорсткасць жыцця, пра поўную маральную дэградацыю. Магчыма, так яно і ёсць. Хіба не з болем за сённяшні дзень даведваемся, чытаючы «Запіскі кірасіра» I. В. Трубяцкога, што для дзяўчыны ў час маладосці аўтара было верхам непрыстойнасці вытрымаць прысутнас...