Школьная
Энциклопедия
Русские сочинения
Белорусские сочинения
Блог
Сачыненне на тэму

Сачыненне на тэму - вобраз Бандароўны з аднаіменнага твора Янкі Купалы

Па твору пісьменніка Янка Купала
01-02-2020

   Сёння даволі часта пішуць пра жорсткасць жыцця, пра поўную маральную дэградацыю. Магчыма, так яно і ёсць. Хіба не з болем за сённяшні дзень даведваемся, чытаючы «Запіскі кірасіра» I. В. Трубяцкога, што для дзяўчыны ў час маладосці аўтара было верхам непрыстойнасці вытрымаць прысутнасць п’янага. А з якім жахам мы сёння зазначаем, што ніхто не абароніць ад знявагі і гвалту нават тады, калі гэта здарыцца на вачах людзей.

   Можа, таму цяпер хочацца звярнуцца да вобраза дзяўчыны, якая не растраціла маральнай чысціні і прыгажосці, вернасці сабе і народу.

Хараства такога ў свеце
Не было, не будзе; Аб ёй людзі
гаварылі, Як аб нейкім
цудзе.

Знешні выгляд Бандароўны

   Гэта пра яе, Бандароўну. Гэта яе губкі параўноўвае Янка Купала з малінай, твар — з лілеяй, косы — з іскрыстасцю брыльянцістых рос, вочы — з зоркамі, ад якіх яснее свет. Сваей чароўнай прыгажосцю Бандароўна «задзіўляе ўсіх чыста, як зара якая». Такія ж прыгожыя і ўчынкі дзяўчыны, яе духоўны свет. А якая непакорлівасць, якое свабодалюбства! Як гэтага не хапае цяпер нам, беларусам.

Характар і паводзіны Бандароўны

   Бандароўна — чалавек непадкупнага сумлення. Для гэтай гордай і свабодалюбівай дзяўчыны самае свя­тое — дзявочы гонар, чалавечая годнасць. Яна болын за ўсё цэніць свабоду і ніколі не стане жыць у няволі. Гэту свабоду яна прадаць не можа. I калі вырашаецца лёс Бандароўны, яна не можа здрадзіць сабе. Гераіня вы-рашае лепш загінуць, чым паступіцца сваім сумленнем. Смела і мужна абараняе Бандароўна сваё дзявоцтва, чалавечую годнасць, права на жыццё і свабоду. Смелас-ці, мужнасці дзяўчыны можна пазайздросціць.

Перад панам тым з Канева
Смела дзеўка стала, Смела
гледзячы ў вочы, Смела
адказала:
— Не такую, ясны пане,
Бачыш прад сабою,
Што захоча чэсць і славу
Прадаваць з табою.

   Адкуль такая сіла, моц Бандароўны? Гераіня сама адказвае так: «За мной праўда і народ мой». Так, народ, які сваімі традыцыямі, сваімі ўяўленнямі аб прыгажос-ці выхаваў, выпеставаў не адну такую дзяўчыну.

   Народ любіць сваю гераіню, яна — яго крывінка, яго дачка. «Уцякай жа за пагодай, донька маладая»,— вучаць дзяўчыну старэйшыя. Яе смерць стала той апош-няй кропляй, што перапоўніла чашу народнага цярпення. I народ уздымаецца на помету за сваю гераіню, якая «налажыла... за ўсіх галавою». Хаваючы Бандароўну, людзі прыбралі яе, як да шлюбу, у бель і вэлюм, звілі вяночкі з руты-мяты. Белы колер, кветкі руты-мяты — сімвал чысціні дзявочай. Як бачым, не толькі перад муж-насцю, але і перад гэтай чысцінёй схіліліся галовы люд-скія.

   Ды што людзі. Бандароўнай захапляецца сама прырода. Яна — блізкі сябар і дарадчык дзяўчыны. Прырода раздзяляе разам з гераіняй яе радасці і гора, ласку і чалавечую цеплыню. Уцякае Бандароўна ад панскай пагоні — ночка абдымае яе, вецер расплятае косы, пес-ціць белыя грудзі:

Ночка цёмная глядзела Ды
цямнейшай стала, Адна
зорка мігацела — I тая
прапала.

   Асаблівыя адносіны да Бандароўны ў аўтара. Паэт любуецца, захапляецца дзяўчынай, спачувае ёй. Аб гэтым гавораць не толькі прамыя звароты да «галубкі» (так пяшчотна называе яе Я. Купала), але і кожны ра-док паэмы. Аўтар не проста апісвае знешні выгляд, па-водзіны Бандароўны, ён зачараваны ёю. I таму паэт можа казаць толькі так: губкі, ручкі, галоўка, вочкі.

Аналіз твора "Бандароўна"

   Многія эпітэты, параўнанні, словы-сімвалы запазы-чаны з вуснай народнай творчасці нездарма. Таму і трэбы правесці картокі аналіз твора, каб лепей разумець яго сэнс. Ніхто не можа лепш ацаніць вартасці чалавека, чым народ. Таму ў паэме жыве і вецер крылаты, і бярозка бела, і рута-мята, і тры таполі. Усё тут працуе на вобраз Бандароўны, нават вобраз пана Патоцкага. 3 асаблівай стараннасцю малюе Я. Купала разбэшчанасць, пагардлівасць да лю­дзей пана з Канева, лютасць яго. Ён «ні старому, ні ма­лому не спускае жартаў». Гэта бязлітасны прыгнятальнік, увасабленне сіл тыраніі, жорсткасці і амаральнасці. Пад яго прыгнётам «стогне змучана Украіна, к небу шле пракляцце». I чым цямнейшыя фарбы выбірае аўтар для стварэння гэтага вобраза, тым вышэй узнімаецца над ім Бандароўна. Сапраўды, прыгажосць асабліва яскрава вылучаецца на фоне пачварнага.

   Паэма была напісана ў 1913 г. Аўтар меў на гэта свае падставы. Цяпер год 1993. Ці не перачытаць нам усім паэму, каб неяк дапамагчы выправіць душы, каб узнавіць усё тое каштоўнае, што было намі страчана?Падобныя сачыненні
24-08-2020
    Змест строны: Праца Янкі Купалы ў Нашай ніве і яго жыццё ў Вільні Вобразы Радзімы, мужыка і зямлі ў зборніку Купалы "Шляхам жыцця" Аналіз любві Купалы да роднай зямлі Праца Янкі Купалы ў Нашай ніве і яго жыццё ў Вільні     У 1912 г. Я. Купала пакідае Пецярбург і вяртаецца ў Вільню, дзе працуе ў рэдакцыі «Нашай нівы». Паэт прымае актыўны ўдзел у грамадскім і культурным жыцці Вільні ...
24-08-2020
    Змест строны: Аналіз верша Янкі Купалы - "Лета" Перажыванні паэта Пейзажная лірыка Купалы ў вершах «Явар і каліна», «Дзве таполі», «Жніво», «Адцвітанне» Аналіз верша Янкі Купалы - "Лета"     Лірыка Я. Купалы прасякнута любоўю да сваёй зямлі, захапленнем яе прыгажосцю. У вершы «Лета» паэт стварае цудоўны малюнак беларускай прыроды: Лета ты, лета прыгожа-квяцістае, Колькі ты ўносіш а...
24-08-2020
    Змест строны: Вобраз беларусаў у вершы "Мужык" Вобраз беларуса у вершы "Мужык" Паэтычны дэбют паэта — верш «Мужык», надрукаваны ў 1905 г. у газеце «Северо-Западный край». Верш «стрэліў як пярун сярод яснага дня», абвяшчаючы моц і сілу народа, увасобленую ў вобразе мужыка. Купала паказвае беларуса, які працуе, «як той вол рабочы», лечыцца без доктара і «свята рэдка калі» знае, не ўмее ні чытаць, н...
24-08-2020
    Змест строны: Кароткі змест твора "Тутэйшыя" Вобраз Мікіты з п’есы Янкі Купалы "Тутэйшыя" Кароткі змест твора "Тутэйшыя"    Творчая дзейнасць Я. Купалы была няпростай на пачатку аднаўленчага перыяду. Сведчаннем гэтага з’яўляецца п’еса «Тутэйшыя» (1922). Падзеі ў ёй разгортваюцца ў складаны для беларускага народа час — 1918— 1920 гг., калі адна акупацыя змяняецца другой. Цэнтральнай...
24-08-2020
    Змест строны: Аналіз верша Купалы - "Беларускім партызанам" Вобраз народу ў творы "Зноў будзем шчасце мець і волю" Калі памёр Янка Купала? Аналіз верша Купалы - "Беларускім партызанам"     У гады Вялікай Айчыннай вайны Я. Купала жыў і працаваў недалёка ад Казані. Асаблівай папулярнасцю ў народзе карыстаўся яго верш ваеннай пары «Беларускім партызанам». У ім аўтар пасылаў праклён Гі...
24-08-2020
    Змест строны: Калі быў надрукаваны зборнік Купалы "Жалейка"? Аналіз верша Янкі Купалы "Там" З якой мэтай быў напісаны зборнік "Жалейка" Сачыненне па творы Янкі Купалы "А хто там ідзе?" Вобраз будучыні ў вершы Купалы "Чаго нам трэба" Калі быў надрукаваны зборнік Купалы "Жалейка"?     У 1908 г. выходзіць з друку першы паэтычны зборнік Я. Купалы «Жалейка», вершы якога ствараліся на са...
24-08-2020
    Змест строны: Якім павніне быць паэт на думку Купалы Вобразы паэзіі ў вершах «З кутка жаданняў», «З маіх песень», «Не кляніце мяне» Аналіз твора Купалы "Мая навука" Якім павніне быць паэт на думку Купалы     Значнае месца ў творчасці Я. Купалы займае тэма паэта і паэзіі. Паэт, на думку Я. Купалы, павінен быць выразнікам дум і спадзяванняў народа, змагаром за яго лепшае будучае. У а...
01-02-2020
       Цікавым творам з’яўляецца паэма-біяграфія «Тара­сова доля», напісаная Я. Купалам з нагоды 125-годцзя з дня нараджэння Т. Шаўчэнкі. У паэме ўкраінскі пясняр п.аўстае як бясстрашны абаронца народных інтарэсаў, *:агутны ўладар чароўнай песні. Расказваючы пра жыццё і творчасць украінскага паэта і мастака, Я. Купала звяз-вае яго лёс з Беларуссю, праз якую ён праходзіў з Вільні. Паэт ...
01-02-2020
    Змест строны: Кароткая біяграфія Янкі Купалы Тэма і ідэя драмы "Раскіданае гняздо" Гісторыя стварэння драмы "Раскіданае гняздо" Час, калі адбываюцца дзеяніі у "Раскіданным гняздзе" Асноўны герой - селянін, вобраз Сымона Вобраз Зосі ў творы "Раскіданае гняздо" Вобраз Данілы ў творы "Раскіданае гняздо" Кароткая біяграфія Янкі Купалы    Янка Купала - народны паэт Беларусі, выдатны май...
01-02-2020
    Змест строны: Вобраз Мікіты Зноска у творы "Тутэйшыя" Вобраз народу - Янка Здольнік, Алена Вобраз Мікіты Зноска у творы "Тутэйшыя"    Творчая дзейнасць Я. Купалы была няпростай на пачатку аднаўленчага перыяду. Сведчаннем гэтага з’яўляецца п’еса «Тутэйшыя» (1922). Падзеі ў ёй разгортваюцца ў складаны для беларускага народа час — 1918— 1920 гг., калі адна акупацыя змяняецца другой. Ц...